Årsmötes protokoll

Ladda ner klicka här!

 

ÅRSMÖTE 2023

Kallelse till årsmöte 6 februari 2023.
Medlemmarna i SPF Seniorerna Båstad Bjäre kallas härmed till årsmöte på Riviera Strand, Båstad,
måndagen den 6 februari 2023 kl 14.00
Anmälan till Rune Nilsson. 070 4472512, kerstin_rune@hotmail.com (gärna mailanmälan)

Föredragningslista och handlingar kommer att finnas tillgängliga, på hemsidan spfbb.se el www.spf.se/bastadbjare, from 15 januari 2023 samt på årsmötet. (skriv gärna ut handlingarna)

Motion, som medlem vill få behandlad på årsmötet skall vara inkommen till styrelsen senast den 8 januari 2023 . Sändes till sekreteraren i SPF Båstad Bjäre.

Adress: Karin Sörensson, Kaprifolv 16. 269 93 Båstad, el karin.sorensson@bjarenet.comVÄLKOMNA! 

Dagordning Årsmöte 2023 ladda ner klicka här

Årsmöte för SPF Seniorerna Båstad Bjäre tisdagen 6 februari 2023.
Lokal: Riviera Strand Bastad
Dagordning:
§1. Årsmötet öppnas
§2. Val av ordforande för mötet
§3. Val av sekreterare för mötet
§4. Val av två (2) justerare tillika rösträknare
§5. Faststallande att årsmötet har blivit behörigt utlyst
§6. Godkännande av dagordning
§7. Verksamhetsberättelse 2022
§8. Revisionsberättelse
§9. Fastställande av resultat- och balansräkning
§10. Fräga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året
§11. Faststallande av kostnads-ersättning till hela styrelsen.
§12. Fastställande av årsavgift för 2024 (oförandrad 275 kr)
§13. Fastställande av budget 2023
§14. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen.
§15. Val av ordförande för ett (1) år.
§16. Val av övriga ordinarie ledamöter
§17. Val av hedersledamot.
§18. Val av revisor.
§19. Val av revisorsersättare
§20. Val av ombud och ersättare till Distriktsstämman
§21. Motioner
§22. Val av valberedning
§23. Övriga ärenden
§24. Årsmötet avslutas

Verksamhetsberättelse 2022 för SPF Båstad Bjäre ladda ner klicka här

 

Budget 2023 ladda ner klicka här

 

Valberedningens förslag till årsmötet 2023 ladda ner klicka här

 

SPF Seniorerna
Båstad Bjäre

Årsavgift 275:- per person.
Avisering från förbundet.

Landing Page Maker