ÅRSMÖTE 2024

Kallelse till årsmöte 5 februari 2024.
Medlemmarna i SPF Seniorerna Båstad Bjäre kallas härmed till årsmöte på Sand (Hotell Skansen), Båstad, måndagen den 5 februari 2024 kl 12.00.
Lunch serveras kl 13.00, Pris 180 kr.
Därefter underhållning av Özz Nüjen.
Anmälan till Rune Nilsson. 070 4472512, kerstin_rune@hotmail.com (gärna mailanmälan)

VÄLKOMNA! 

Dagordning Årsmöte 2024 ladda ner klicka här

Årsmöte för SPF Seniorerna Båstad Bjäre tisdagen 5 februari 2024.
Lokal: Sand (Hotell Skansen) Båstad

Dagordning:
§1. Årsmötet öppnas
§2. Val av ordförande för mötet
§3. Val av sekreterare för mötet
§4. Val av två (2) justerare tillika rösträknare
§5. Fastställande att årsmötet har blivit behörigt utlyst
§6. Godkännande av dagordning
§7. Verksamhetsberättelse 2023
§8. Revisionsberättelse
§9. Fastställande av resultat- och balansräkning
§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året
§11. Fastställande av kostnads-ersättning till hela styrelsen.
§12. Fastställande av årsavgift för 2025 (förändrad till 315 kr)
§13. Fastställande av budget 2024
§14. Inkomna motioner.
§15. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen.
§16. Val av ordförande för ett (1) år.
§17. Val av övriga ordinarie ledamöter
§18. Val av revisor.
§19. Val av revisorsersättare
§20. Val av ombud och ersättare till Distriktsstämman
§21. Val av valberedning
§22. Övriga ärenden
§23. Årsmötet avslutas

Verksamhetsberättelse 2023

Ladda ner klicka här!

Balansräkning 2023

Ladda ner klicka här!

Bokslut 2023 Budget 2024

Ladda ner klicka här!

Årsmötes protokoll 2023

Ladda ner klicka här!

SPF Seniorerna
Båstad Bjäre

Årsavgift 275:- per person.
Avisering från förbundet.

Mobirise